ANNONSE
Annonse

I natt blir det klart om SAS igjen blir ramma av pilotkonflikt

Ved midnatt går fristen for uravstemminga over tariffavtalen mellom SAS og pilotane ut. Det hardt prøvde selskapet kan bli ramma av endå ein storstreik.

Viss tilstrekkeleg mange av dei rundt 900 pilotane godkjenner avtalen, er SAS sikra fred fram til 2027. Avtalen inneber at partane har fredsplikt – og er forhindra frå å streike og gå til lockout – i fem og eit halvt år. I motsett fall er det fare for at hardt prøvde flyselskapet kan vere ramma av streik igjen, frå torsdag 11. august. Også pilotar i SAS sitt dotterselskap blir omfatta av den nye tariffavtalen.

Dei norske pilotane vil offentleggjere utfallet av uravstemminga her laurdag. Fristen for uravstemminga er den same i alle dei tre landa, men det er uklart når og korleis Sverige og Danmark vil offentleggjere resultata sine.

– Det er avgjerande for SAS si framtid at pilotane seier ja til avtalen det vart ei semje om 18. juli, meiner flyanalytikar Jacob Pedersen i danske Sydbank.

Han poengterer at SAS er inne i ein omfattande restruktureringsprosess og har søkt konkursvern i USA. Konkursvern inneber at SAS kan halde fram drifta medan prosessen går føre seg. Selskapet søkjer å hente inntil 9,5 milliardar svenske kroner i frisk kapital.

– Kjem det ikkje eit ja frå SAS-pilotane, så vil det bidra til å setje redningsprosessen tilbake, kanskje til og med avspore han. Kven veit då om investorane vil hjelpe til, seier Pedersen til Ritzau.

Enorme tap

Rundt 900 pilotar i Noreg, Sverige og Danmark la ned arbeidet då meklinga i starten av juli ikkje førte fram, trass iherdige forsøk og forhandlingar langt på overtid.

Den bitre og tidvis høglydte konflikten mellom SAS og pilotane påførte selskapet enorme tap dei 15 dagane han gjekk føre seg – om lag 100 millionar kroner dagleg eller til saman snautt halvannan milliard kroner. Fredag viste trafikkavtala for juli at passasjertalet sokk med ein tredel – 32 prosent – frå månaden før.

Ingen med innsikt tør spå offentleg om kva som blir utfallet av uravstemminga, men fleire har gitt uttrykk for sterk tvil om pilotane vil kaste arbeidsgivaren ut i ny konflikt.

Etter månader med forhandlingar, veker med mekling og 15 dagars streik er det stor uvisse rundt kva ein skal kunne oppnå ved å gå ut i streik, spesielt sidan arbeidstakarane fekk nye innrømmingar då partane sat seg ned for sluttføre forhandlingane i midten av juli.

Trur på ja

Analytikar Jacob Pedersen vil bli svært overraska viss uravstemminga ikkje endar med eit samla ja.

– Inntrykket mitt er at pilotforeiningane i Danmark, Sverige og Noreg har hatt tid til å forklare for baklandet at ein har komme fram til eit fint forhandlingsresultat, seier han.

SAS-pilot Erling Mareno Gabrielsen var blant dei 900 pilotane som streika, og har stemt. Han trur også pilotane vil akseptere avtalen, ifølgje FriFagbevegelse.

– Eg trur det går den rette vegen, ja. Det er ingen god avtale, og det er mykje misnøye rundt han. Men omstenda gjer at det ikkje gjer det noko betre å gå ut i ein ny streik, seier han.

Går ned i lønn

Dette er kjent om innhaldet i avtalen, ifølgje Ritzau:

  • Avtalen spring i fem og eit halvt år til september 2027. Den gjeld for alle pilotar som flyg for SAS, uavhengig av om det er SAS Scandinavia eller eit av dotterselskapa, SAS Link og SAS Connect.
  • Pilotane går 5 prosent ned i lønn og må akseptere mogleg omdisponering av kapasitet frå lågsesong til høgsesong.
  • Søksmål frå pilotforeiningane og enkelte pilotar mot SAS blir trekte.
  • SAS skal fram mot 2024 gjenverdsette dei 450 pilotane som mista jobben under pandemien.
  • Avtalen må godkjennast av pilotforeiningane i Noreg, Sverige og Danmark, og dessutan den amerikanske domstolen som behandlar SAS' søknad om konkursvern.

Ståande applaus

Forhandlingsleiarane Roger Klokset og Jan Levi Skogvang fekk ståande applaus frå SAS-pilotar på eit lukka orienteringsmøte på Gardermoen to dagar etter semja, ifølgje E24.

– No får vi alle kollegaene tilbake i jobb og den nye tariffavtalen blir gjeldande i alle selskapa, samtidig som vi har rett til gjentilsetjing og opparbeider konsernansiennitet i alle selskap. Dette var viktig for oss. Vi har samla pilotkorpset i SAS igjen og skal ikkje konkurrere mot kvarandre om jobbane i framtida slik det var lagt opp til, sa leiar Jan Levi Skogvang for SAS Norge Flygerforening i Parat då avtalen var klar.

(©NPK)

Få trur pilotane vil kaste sin hardt prøvde arbeidsgivar ut i ein ny streik. Fristen for uravstemmingane over tariffavtalen som vart forhandla frå 19. juli går ut ved midnatt. Foto: Annika Byrde / NTB

ANNONSE
Annonse