Annonse
Annonse

Noah: Ulveavgjerda blir ikkje anka

Lagmannsrett har avslått kravet om mellombels stans i lisensfellinga av ulv innanfor ulvesona. Noah ser ikkje noko poeng i å anke saka vidare.

Annonse

Avgjerda frå Borgarting lagmannsrett kom fredag ettermiddag.

Saka dreier seg om lisensfelling i dei tre grenserevira Kockohonka, Ulvåa og Juvberget.

Like før jul kravde Noah – for dyrs rettar, WWF Verdsnaturfondet og Foreningen rovdyra våre mellombels åtgjerd med krav om forbod mot gjennomføring av fellingsvedtaket til departementet til eit par dagar før det ligg føre ei rettskraftig avgjerd om gyldigheita til vedtaket.

Motsett av i tingretten

Oslo tingrett gav i januar organisasjonane medhald. Tingretten meinte departementsvedtaket bygde på feilaktig rettsbruk.

Staten, ved Klima- og miljødepartementet, anka rettsavgjerda, og no er anken teken til følgje.

– Lagmannsretten kom til at det ikkje var sannsynleggjort at vedtaket er ugyldig. Det låg heller ikkje føre fare ved opphald. Vilkåra for mellombels åtgjerd var derfor ikkje oppfylt, skriv lagmannsretten i ei pressemelding.

Noah: Blir ikkje anka

Siri Martinsen, leiar i Noah, meiner avgjerda frå lagmannsretten ikkje eingong tek med i diskusjonen den såkalla Letjenna-saka i same rett.

– Den nærast legg opp til at staten kan erstatte vilkåret i lova med bestandsmål. Og det kan ikkje vere rett juss. Det svekkjer tiltrua til rettsvesenet når ein har grundige dommar som tilseier at staten gjer ulovlege vedtak, seier ho til NTB.

Samtidig opplyser ho at avgjerda ikkje blir anka.

– Vi veit at erfaring at når det blir opna for jakt, så blir ulvane skotne i helga. Det har ingenting for seg å bringe dette vidare, for i ei åtgjerdssak må det vere ulvar som kan reddast, seier Martinsen.

Jakta skulle eigentleg starta 1. januar og gå føre seg til 15. februar.

For Høgsterett

I slutten av april skal Høgsterett behandle ankesaka om felling av ulvar i for ulvane i Letjenna-reviret, der Borgarting kjende vedtaket ugyldig.

Dei tre organisasjonane grunngav ønsket om mellombels stans i den aktuelle saka med at det er stor fare for at vedtaket om felling i Letjenna-saka blir kjend ugyldig. Derfor ønskte dei at fellinga skulle utsetjast til avgjerda i den høgaste domstolen i landet er klar.

Noah, her ved leiar Siri Martinsen, er blant organisasjonane som bad om mellombels stans i ulvefellinga. Arkivfoto: Heiko Junge / NTB

Annonse