Annonse
Annonse
Annonse

– Sverige innfører mellombels grensekontroll

(NPK-NTB): Regjeringa har vorte einig med opposisjonen om å innføre mellombels grensekontroll i Sverige, opplyser sentrale kjelder til Aftonbladet og SVT.

Annonse

Det skal vere Moderaterna som har fått gjennom krav om mellombels grensekontroll, opplyser kjelder til Aftonbladet.

Slik kontroll har vorte innført i Tyskland og Austerrike, der flyktning- og migrasjonskrisa også er nytta som argument. Innan Schengenområdet er det mogleg for land å innføre grensekontroll i opptil 30 dagar.

Partane skal også ha blitt samde om å skjerpe forsørgjarkravet ved familiegjenforeining, skriv avisa.

Regjeringa, støttepartia og opposisjonen har hatt to møte for å diskutere flyktningkrisa. Målet er å få i stand ein brei overeinskomst om ny flyktningpolitikk så fort som mogleg.

Ifølgje SVT går det framleis føre seg forhandlingar, og det går seint. Ei årsak er at den borgarlege opposisjonen, Alliansen, ikkje er einig i kriteria for mellombels opphaldsløyve.

Dette kjem fram dagen etter det til no siste møtet mellom alle partia i Riksdagen unntatt Sverigedemokraterna. Det var framgang under møtet tysdag, men partane kom ikkje i mål, og dei skal derfor møtast på nytt torsdag. (©NPK)