Annonse

Avinor sier nei til å overta Rygge

(NPK-NTB-Jon Even Andersen og Mats Rønning): Avinor seier nei til å ta over Rygge sivile lufthamn, slik leiinga der føreslår.

– Det kan være ein god idé at staten tek over Rygge sivile lufthamn og legg henne under Avinor, sier administrerende direktør Pål F. Tandberg til NTB.

Men den statlege flyplass-eigaren ser annleis på det:

– Det vil ikkje vere særleg fristande å ta over ein flyplass utan trafikk. Vi ser ikkje kva for andre selskap som kan komme inn når Ryanair forsvinn, seier seniorrådgjevar Jon Inge Lian i Avinor til NTB.

Men Tandberg meiner at flyplassen likevel kan reddast. Med hjelp frå staten.

– Med staten på alle sider av bordet kan ein nytte infrastrukturen som alt er etablert ved Rygge og Torp betre. Behovet for ei tredje rullebane på Gardermoen vil bli redusert og Forsvaret vil spare beredskapskostnadar, argumenterer han.

Seniorrådgjevar Lian meiner premisset ikkje held. Flyselskapa bestemmer sjølve kva for flyplassar dei vil bruke. Avinor kan ikkje styre selskapa til spesifikke flyplassar, seier han.

– Når det gjeld flyplasskapasitet kan det fort bli eit spørsmål om det er betre å utnytte kapasitet på Rygge enn å byggje ein tredje rullebane på Gardermoen, sa leiar i finanskomiteen, Hans Olav Syversen (KrF), til Dagens Næringsliv måndag.

Avinor peikar derimot på at ei eventuell tredje rullebane på Gardermoen ligg mange år fram i tid:

– Ei tredje rullebane er planlagt ferdig i 2030, forutsatt at dagens trafikkprognosar slår til, seier seniorrådgjevar Lian.

Forslaget om ei tredje rullebane ligg som eit innspel frå Avinor i Nasjonal transportplan, som skal opp til behandling i Stortinget til våren.

– Det er for lite, for sent og vil ikkje redde dagens driftsstruktur. Flyselskapa har ein planleggingshorisont på 8 til 12 månader, men alt er betre enn ingenting. For etterbruken kan dette bety ein god del, ikkje minst for ein del av arbeidsplassane på rullebana, seier Tandberg.

I ein fellesmerknad bed dei fire partia regjeringa om å vurdere situasjonen til dei private flyplassane Torp og Rygge. At Luftforsvaret brukar Rygge meir er blant det partia speler inn.

At lavprisselskapet presenterer sitt nye ruteprogram på ein pressekonferanse i Oslo same dag, er neppe tilfeldig. Sist veke slo selskapet fast at hele rutetilbodet i Noreg var oppe til vurdering som følgje av Rygge-styrets avgjerd om å avvikle den sivile drifta ved flyplassen.

– Vi gjennomfører for augneblinken ein gjennomgang av våre operasjonar i Noreg, på bakgrunn av situasjonen for Rygge og den norske regjeringas avgjerd om å innføre den nye skatten, opplyste Ryanairs sals- og marknadssjef for Skandinavia og Baltikum, Hans Jørgen Elnæs. (©NPK)