Framleis fall i fødselstala

(NPK-NTB): Fødselstala i Noreg har falle sidan 2009 og fallet fortset.

I sitt hovudalternativ for befolkningsutviklinga føreset Statistisk sentralbyrå (SSB) at nivået i dag på drygt 1,7 barn per kvinne vil fortsette i framtida. I det lågaste alternativet er nivået sett ned til 1,5 barn, mens det er sett opp til 1,9 barn i høgalternativet.

Sidan 2009 har fødselstalet i Noreg falle med 0,25 barn per kvinne. Dette kjem i hovudsak av at kvinner har utsett barnefødslar og at dei i stadig mindre grad vel å få tre eller fleire barn. Byrået reknar det som mindre sannsynleg at den fallande trenden for tredjefødslar dei siste 15 åra vil snu.

– Mens sjenerøse familieordningar og ei sterk tobarnsnorm i det norske samfunnet talar for at norske kvinner framleis vil få relativt mange barn, er det andre faktorar som talar i retning av lågare fruktbarheit, skriv SSB.

SSB peikar på at desse faktorane er utsetting av fødslar blant stadig fleire unge kvinner, samt at kvinner – og menn – i framtida kan ønske å bruke meir tid på andre ting enn barn.

– Vi trur derfor at framtidas kvinner ikkje vil ende opp med så mykje som to barn i snitt når dei er ferdige med sin fruktbare periode, meiner statistikarane. (©NPK)