Ilo-kritikk mot tvungen lønnsnemnd i vaskeristreik

(NPK-NTB): Den internasjonale arbeidsorganisasjonen (Ilo) kritiserer regjeringa for å ha stoppa vaskeristreiken i 2014 med tvungen lønnsnemnd, skriv Frifagbevegelse.no.

– Dette er ein knusande siger for Industri Energi, seier forbundsleiar Leif Sande til nettstaden.

Daverande arbeidsminister Robert Eriksson (Frp) stoppa streiken etter tre dagar etter at Helsetilsynet hadde slått fast at streiken sette liv og helse i fare.

Fagforbundet til vaskeriarbeidarane, Industri Energi, klaga avgjerda inn for FNs arbeidsorganisasjon Ilo. LO-forbundet peika på at arbeidsgivarane spekulerte i tvungen valdgift ved å nekte å godkjenne søknader om dispensasjon.

I rettsavgjerda seier Ilo at i dei tilfella der ein streik kan føre til fare for liv og helse, skal styresmaktene i samråd med partane etablere ei minimumsteneste. På den måten unngår ein at streikeretten blir uthola, samtidig som ein unngår å setje liv og helse i fare.

– Eg kan ikkje sjå at Noreg er kritisert i denne saka, seier statssekretær Christel Kvam (H) i Arbeids- og sosialdepartementet til LO-portalen.

Ho meiner regjeringa rett og slett blir oppfordra til å drøfte moglege måtar å sikre at grunnleggjande bemanning blir halden oppe ved streikar som kan føre til fare for folks liv og helse. Kvam avviser at Ilo, slik Industri Energi hevdar, konkluderer med at Noreg har brote konvensjonar. (©NPK)