Grunnleggaren

Aarflot, Sivert Knudsen,

1759-1817, landøkonomisk Forfatter, er født paa Aarflot i Ørstens Sogn paa Søndmør i Norge 23. Okt. 1759. Hans Forældre vare Bønderfolk og han selv blev opdraget som Bonde.

Han forstod dog at skaffe sig flere Kundskaber end almindeligt for hans Stand paa den Tid. Dette gav ham Adgang til at blive Skoleholder, i hvilken Stilling han virkede i 15

Aar 1798 blev han Lensmand for Voldens Skibrede. Fra 1800 boede han paa Gaarden Egsæt, hvor han anlagde et Bogtrykkeri, fra hvilket der udgik en hel Del Skrifter af økonomisk Indhold, oftest forfattede af ham selv. Fra 1810-16 var han Udgiver af «Norsk Landboblad», der udgik ugentlig fra hans eget Trykkeri.

Det kgl. danske Landhusholdningsselskab hædrede ham i 1800 med en Guldmedaille som Paaskjønnelse af, at han havde skjænket sin Bogsamling til et Almuebibliothek, og 1803 tildelte Kongen ham Guldmedaillen for ædel Daad til Belønning for hans ufortrødne Bestræbelser for i de tunge Aar at afhjælpe Brødmangelen ved at give Anvisning paa Surrogater. 1809 blev han Danebrogsmand.

Han var fra 1789 gift med Gunhild Rasmusdatter Ekrem, som overlevede ham til 1836. Selv døde han 14. Juli 1817 paa sin Gaard Egsæt.

Halvorsen, Norsk Forf. Lex.

J. P. Petersen.