Annonse
Annonse

NIF vil styrkje ordninga med fritidskassar: – For lite kjent og for lite brukt

Norges idrettsforbund vil ha meir merksemd om ordninga med lokale fritidskassar, og dessutan auka løyvingar for å møte eit stigande behov i samfunnet.

Annonse

Det skriv NIF i ei pressemelding etter at idrettspresident Berit Kjøll torsdag var i møte med den øvste politiske leiinga i fire departement for å diskutere korleis Fritidserklæringen kan realiserast og alle barn blir sikra høve til å delta i idrett eller fritidsaktivitet i ei tid med auka kostnader og prisar.

– Idretten har den siste tida fått auka talet på førespurnader om dette temaet i større delar av landet enn nokon gong før. Dette gir grunn til bekymring og krev styrkte tiltak raskt, seier Kjøll i pressemeldinga og legg til at ho er glad for møtet.

– Eg opplever ein genuin vilje til å finne felles løysingar på den alvorlege samfunnsutviklinga vi no ser.

Ho møtte den politiske leiinga i Barne- og familiedepartementet, Kommunal- og distriktsdepartementet, Kultur- og likestillingsdepartementet og Arbeids- og inkluderingsdepartementet.

Vil ha fleire søknader

Kjøll meiner at det må setjast av meir pengar til lokale fritidskassar i revidert budsjett, og at det blir opna for ein ekstra søknadsrunde der fleire kommunar og bydelar kan søkje om støtte til ordninga.

– Samtidig må ordninga gjerast betre kjent. I dag veit vi at berre 107 av 370 kommunar søkte om midlar til lokale fritidskassar i 2022, seier ho.

Lokal fritidskasse vart innført i 2022 som ei aktivitetsgruppe under støtteordninga Tilskudd til inkludering av barn og unge.

Etterlyser tal

– Det må også skaffast tal på kor mange barn i familiar som får sosialhjelp som ikkje deltek fritidsaktivitet, og kor mange av desse som har vorte tilbydd pengar til formålet frå Nav.

NIF forslo også i møtet at styresmaktene greier ut moglegheita for at Nav kan utbetale støtte til aktivitet direkte til aktuelle idrettslag.

Nav skal støtte barns deltaking i friidrettsaktivitetar for familiar som får sosialhjelp.

– Vi trur at dette ikkje blir gjort systematisk nok i dag, og at desse barna på grunn av økonomien til familien deltek mindre i idrett enn barn generelt, seier Kjøll.

(©NPK)

Berit Kjøll møtte torsdag den politiske leiinga i fire departement for å diskutere korleis ein kan sikre at alle barn får moglegheit til å delta i idrett eller fritidsaktivitet. Foto: Fredrik Hagen / NTB/ NPK

Annonse