Regjeringa vil ikkje stengje grensa til Russland

(NPK-NTB-Hans Cosson-Eide og Jan-Morten Bjørnbakk): Regjeringa vil sjekke alle andre moglegheiter før grensa til Russland over Storskog vert stengd, seier utanriksminister Børge Brende (H).

– Dersom vi skulle komme i ein situasjon der vi måtte stengje grensa, så ville det betydd at mykje av det gode samarbeidet vi har med Russland i nord, ville blitt frose. Det ville blitt ein heilt annan situasjon, seier Brende.

Både han og justisminister Anders Anundsen (Frp) understrekar likevel at moglegheita «ikkje er tatt av bordet».

– Det vi prøver er å få til ei løysing på dette i god samarbeidsånd med Russland. Landet vårt kan ikkje handtere den mengda som vi no opplever at kjem, seier Brende.

– Det er ikkje slik at Noreg er ein fristad for personar som ikkje trenger beskytting, seier Anundsen.

Samtidig har regjeringa den siste tida hatt fleire møte med russiske styresmakter for å avklare om russerne forskjellsbehandlar flyktningar på veg til Noreg og flyktningar på veg til Finland.

Ordføraren i Petsjenga – kommunen som huser grensebyane Nikel og Zapoljarny – skal hjelpe til med å gi informasjonen vidare til afghanske flyktningar i Nikel. Der skal det ifølgje ordføraren opphalde seg rundt 400 migrantar – eit tal Noregs generalkonsul Ole Gunnar Lindemann meiner er påliteleg.

Dette er langt lågare enn anslaga på at rundt 1.000 migrantar og flyktningar skal vere i grensebyane mot Noreg, men talet representerer likevel ei konstant utfordring.

– Eg sluttar meg til vurderinga til regjeringa, og ho har støtte i Stortinget. Dette er ein alvorleg og ekstraordinær situasjon, seier Støre. (©NPK)

Annonse