Skogeigarane vil ikkje skrote konsesjonslova

(NPK-NTB): Høgre vil halde skogeigedommar utanfor konsesjonslova, men møter motstand hos Skogeigerforbundet. Leder Erik Lahnstein vil heller spegelvende dagens regelverk.

– Det er gledeleg at regjeringa erkjenner at det ikkje er fleirtal for å fjerne heile konsesjonslova. Men å halde alle skogeigedommar utanfor er også eit veldig radikalt forslag, som vi åtvarar sterkt mot, seier Lahnstein.

Næringspolitisk talsmann i Høgre Gunnar Gundersen medgav overfor NTB søndag at regjeringa ikkje får gjennomslag for ønsket om å fjerne konsesjonslova. I staden går Høgre no inn for «betydelege endringar», først og fremst ved å halde skogeigedommar utanfor lovverket som Gundersen meiner er i strid med den private eigedomsretten.

– Det viktigaste for oss er å få fjerna konsesjon på skog, fordi dette er ei viktig verdikjede som lever i ein internasjonal marknad utan vesentlege tilskot eller noka form for handelshindringar, sa Høgre-representanten.

I dag krev alle kjøp av skogeigedom konsesjon, uavhengig av storleiken på teigen. Skogeigerforbundet vil snu dette prinsippet ved å slå fast at alle eigedommar i utgangspunktet ikkje er omfatta av konsesjonsplikt, med mindre eigedommen er over ein viss storleik. (©NPK)